Reklamačný poriadok

Článok I
Všeobecné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok (ďalej ako „Reklamačný poriadok) upravuje postup spoločnosti a.l.k. export-import trade spol. s r.o. so sídlom Slovenská Ľupča 1057, 976 13 Slovenská Ľupča, Slovenská republika, IČO: 31573746, DIČ: 2020452852 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 804/S, (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na internetovej stránke www.alk.sk (ďalej ako „alk.sk“) a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany") s tým súvisiace.
Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na alk.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na alk.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa Reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným.
Reklamačný poriadok je verejne dostupný na alk.sk a v sídle Predávajúceho.
 
Článok II
Kontrola tovaru pri prevzatí
Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
Ak Kupujúci zistí, že tovar je neúplný alebo akokoľvek poškodený prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za úplnú a bez vád a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.
Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na alk.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 
Článok III
Reklamačné konanie
Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru podaním reklamácie v záručnej dobe. Na podanie reklamácie môže Kupujúci použiť reklamačný formulár, ktorý je vo formáte PDF na stiahnutie na webovej stránke www.alk.sk.
 
Kupujúci je povinný uviesť pri reklamácii  vady tovaru minimálne nasledujúce údaje:
Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo resp. adresa
Číslo elektronickej objednávky
Označenie reklamovaného tovaru a podrobný popis vady na tomto tovare
Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený
Dátum a podpis Kupujúceho
 
Ak podanie reklamácie neobsahuje minimálne údaje uvedené v odseku 1 tohto článku reklamačného poriadku alebo k reklamácii nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e-mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov.
Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia reklamácie a/alebo Požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť Kupujúcemu na adresu uvedenú v podanej reklamácii.
V prípade vrátenia neprevzatej zásielky si Predávajúci v súvislosti s uskladnením tovaru účtuje skladné vo výške 5,00 EUR denne. Momentom zhodnosti alebo prevýšenia ceny skladného a ceny tovaru, sa tovar použije na úhradu nákladov spojených so skladovaním tovaru.
Ak spolu s podaním reklamácie a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať. Predchádzajúca veta platí len v prípade, ak ide o tovar, ktorý je možné poslať poštou. V ostatných prípadoch, nie je povinnosťou Kupujúceho reklamovaný tovar zasielať Predávajúcemu ale tento si je povinný reklamovaný tovar prísť prevziať ku Kupujúcemu za účelom vybavenia reklamácie. Termín prevzatia reklamovaného tovaru dohodnú Predávajúci a Kupujúci vopred.
Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je posielaný Predávajúcemu za účelom reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.
Kupujúci je povinný reklamáciu spolu s Požadovanými dokladmi doporučene poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom reklamácie na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.
 
Článok IV
Záručné podmienky a záručná doba
Na dodaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba, ktorej dĺžka je uvedená vo Všeobecných obchodných podmienkach. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný pri reklamácii čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v reklamácii.
Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
Nárok na uplatnenie reklamácie Kupujúcim zaniká nepredložením dokladu o zaplatení, neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru a uplynutím záručnej doby tovaru.
Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na chyby, o ktorých bol v čase uzatvárania kúpnej zmluvy informovaný a na ktoré mu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, odôvodneným zamietnutím reklamácie.
Kupujúci má podľa charakteru vád tovaru, na ktoré uplatňuje záruku v priebehu záručnej doby tieto práva:
Pri odstrániteľných vadách – právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné.
Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže byť tovar riadne užívaný ako bez vady, má právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vád, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady.
Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má Kupujúci v postavení spotrebiteľa i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má Kupujúci, ktorý nie je v postavení spotrebiteľa i v prípade, ak reklamácia vady nebola vybavená žiadnym zo spôsobov uvedenýchv odseku 7 tohto článku reklamačného poriadku v lehote najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa uplatnenia reklamácie.
Spôsob vybavenia reklamácie vyberá Kupujúci.
Reklamácia, ktorá je vybavená inak ako zamietnutím, je bezplatná. Kupujúci má právo na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne.
Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie v prípade ak reklamáciu uplatnil Kupujúci v postavení spotrebiteľa, však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, ako by išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.
Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie, ktoré mu bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru.
Predávajúci vydá Kupujúcemu v postavení spotrebiteľa o vybavení reklamácie písomné vyrozumenie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktoré mu bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru. Kupujúcemu, ktorý nemá postavenie spotrebiteľa vydá Predávajúci vyrozumene o vybavení reklamácie najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa uplatnenia reklamácie.
 
Článok V
Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na alk.sk .
 
V Slovenskej Ľupči dňa 03.6.2014
a.l.k. export-import trade s.r.o.

 • Telefonické objednávky
  +421 48 4700 130
 • Objednávky e-mailom
  objednavky@alk.sk

 • Tovar na sklade
  expedujeme do 24hod.

 • Zákaznícky servis
  a starostlivosť
 • Kamenná predajňa

  Slovenská Ľupča