Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti a.l.k. export-import trade spol. s r.o. so sídlom v Slovenskej Ľupči 1057, 976 13 Slovenská Ľupča IČO: 31573746, DIČ: 2020452852, IČ DPH: SK2020452852 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 804/S, poštová adresa: Slovenská Ľupča 1057, 976 13 Slovenská Ľupča (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.alk.sk (ďalej len „alk.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na alk.sk. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na alk.sk.
Kupujúcim sa rozumie  akákoľvek právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na alk.sk.
Právnickou osobou sa rozumie najmä:  osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti) a ďalšie právnické osoby zapísané v iných registroch alebo zriadené zákonom alebo zriadené alebo založené zakladateľskou listinou, pokiaľ im právny poriadok priznáva právnu subjektivitu.
Fyzická osoba je najmä:
a) fyzická osoba živnostník, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
b) fyzická osoba podnikateľ, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)
c) fyzická osoba podnikateľ, ktorá, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.
d) fyzická osoba občan, ktorý nepodniká a nevykonáva obchodnú činnosť a má postavenie spotrebiteľa
Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, grafických firemných označení (logá) či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.
Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle: § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ustanovenia týchto VOP a zmluvy majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami právnych predpisov.
Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedotknuté.
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na alk.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na alk.sk.

Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:
a.l.k. export-import trade spol. s r.o.
Slovenská Ľupča 1057, 976 13 Slovenská Ľupča
Tel.: +421 48 4700 130 / (pondelok až piatok) medzi 08.00 - 16.00 hod.
E-mail: trade@alk.sk 
IČO 31573746
IČ DPH SK2020452852
 
Článok II
Objednávka
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.
Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, IČ DPH, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa).
Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis.
Množstvo objednávaného tovaru.
Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho).
Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené vo VOP.
Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).
Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu.
Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu shop@alk.sk. Zaslanie potvrdenia o obsahu elektronickej objednávky sa považuje za zaslanie potvrdenia o uzatvorení zmluvy vyžadované v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.
 
Článok III
Storno objednávky
Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
 
V prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, neodpovedá na e-maily atď.
Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany Predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim.
 
Článok IV
Odstúpenie od zmluvy
Po vzniku kúpnej zmluvy môže Kupujúci v postavení spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodov a to v lehote 14 dní. Bližšie podmienky odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom a poučenie spotrebiteľa o práve odstúpenia od kúpnej zmluvy je uvedené v prílohe č. 1 týchto VOP. Zaslaním Objednávky Predávajúcemu súčasne potvrdzuje Kupujúci v postavení spotrebiteľa, že sa s poučením o práve odstúpenia od zmluvy uvedenom v prílohe č. 1 týchto VOP riadne oboznámil.
Ustanovenie odseku 1 tohto článku VOP neplatí pre Kupujúceho, ktorý nemá postavenie spotrebiteľa. Kupujúci, ktorý nemá postavenie spotrebiteľa, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodov v lehote 30 dní odo dňa prevzatia tovaru.  Odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci, ktorý nemá postavenie spotrebiteľa doručiť Predávajúcemu písomne poštou alebo zaslať Predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu, pričom z odstúpenia musí byť zrejmé označenie Kupujúceho, označenie kúpnej zmluvy (Objednávky) od ktorej odstupuje, prípadne presné označenie tovarov ak Kupujúci odstupuje len od časti kúpnej zmluvy. V prípade, ak odstúpenie nebude mať uvedené náležitosti, nebude sa tento úkon považovať za platné odstúpenie od zmluvy. Kupujúci, ktorý nemá postavenie spotrebiteľa je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy vrátiť na vlastné náklady tovar späť Predávajúcemu, inak mu zaniká právo na vrátenie dohodnutej časti kúpnej ceny. Tovar vracaný Kupujúcim musí byť zabalený naspäť v originálnom balení, nesmie byť poškodený ani používaný nad rámec  takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru a súčasťou vráteného tovaru musia byť všetky doklady a dokumentácia, ktoré boli Kupujúcemu dodané spolu s tovarom. Predávajúci je povinný do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru Kupujúcim  vrátiť Kupujúcemu rovnakým spôsobom, ako Kupujúci zaplatil kúpnu cenu časť kúpnej ceny za vrátený tovar vo výške 60 % z pôvodnej kúpnej ceny. Zostávajúcu časť kúpnej ceny si Predávajúci ponecháva ako manipulačný poplatok za umožnenie vrátenia tovaru.
V prípade, ak Kupujúci, ktorý nemá postavenie spotrebiteľa, postupom podľa odseku 2 tohto článku VOP vráti Predávajúcemu tovar poškodený alebo používaný nad rámec zaobchádzania s tovarom potrebným na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, vzniká Predávajúcemu právo na zníženie hodnoty tovaru, o ktorú môže ponížiť dohodnutú vracanú časť kúpnej ceny. O tejto skutočnosti je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho zaslaním správy na jeho emailovú adresu.
Ustanovenia odsekov 2 a 3 platia primerane aj pre Kupujúceho v postavení spotrebiteľa, ktorý sa rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodov po zákonnej 14. dňovej lehote ale najneskôr do uplynutia 30 dňovej lehoty od prevzatia tovaru.
V prípade ak na strane Kupujúceho nebudú splnené podmienky odstúpenia do zmluvy a vrátenia tovaru uvedených v odsekoch 1 až 4 tohto článku VOP, Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.
Kupujúci je oprávnený na odstúpenie od zmluvy použiť primerane formulár uvedený v Prílohe č. 2 týchto VOP.
Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 až 5 tohto článku VOP nemôže Kupujúci, bez ohľadu na to, či má alebo nemá postavenie spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar označený v ponuke Predávajúceho ako tovar „na vyžiadanie“. V danom prípade sa jedná o tovar, ktorý nie je štandardne dodávaný všetkým Kupujúcim a ide o tovar podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho. Pri takomto tovare je vylúčená možnosť odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodov aj v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Článok V
Cenové podmienky

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom alk.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza v obidvoch hodnotách (bez dane a aj s daňou z pridanej hodnoty), ak nie je uvedené inak.
Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na alk.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na alk.sk. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru až po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.
V prípade, ak sa na alk.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 
Článok VI
Dopravné náklady a balné
Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave.
Výška poštovného (doprava) za doručenie objednávky je stanovená nasledovne:

Cenník dopravy od 1.7.2022

Naše zásielky prepravujeme špedičnými spoločnosťami GLS a GEIS. 

V tabuľke sú uvedené ceny dopravy v Slovenskej republike podľa hmotnosti v eurách:  

váha zásielky bez DPH s DPH  
do 1 kg  5,00 6,00
do 3 kg 22,006,00 26,407,20
do 5 kg 7,10 8,52
do 10 kg 7,70 9,24
do 15 kg 8,20 9,84
do 20 kg  8,80 10,56
do 30 kg 22,009,50 26,4011,40
GEIS do 30 kg 10,80 12,96
GEIS do 50 kg 11,30 13,56
GEIS do 75 kg 11,90 14,25
GEIS do 100 kg 12,70 15,24
GEIS do 150 kg 22,0013,40 26,4016,08
GEIS do 300 kg 20,30 24,36
GEIS do 500 kg 35,40 42,48
GEIS do 700 kg 40,08 48,96
GEIS do 1000 kg 57,50 69,00
GEIS do 1200 kg 22,0068,50 26,4082,20
GEIS do 1500 kg 83,60 100,32

V tabuľke sú uvedené ceny dopravy do Českej republiky podľa hmotnosti v eurách:   

váha zásielky bez DPH s DPH  
do 49 kg  24,66 29,60
do 99 kg 22,0041,04 26,4049,25
do 149 kg 51,66 61,99
do 199 kg 61,38 73,66

Dobierka a SMS avízo je spoplatnená sumou 0,60 € bez DPH (0,72 € s DPH).  

V prípade dodávky materiálu našim obchodným zástupcom, ktorý materiál zoberie po ceste, pokiaľ je po jeho plánovanej trase (v SR), účtujeme Manipulačný poplatok za rozvoz po ceste 2,50 € bez DPH (3,00 € s DPH).

 
Článok VII
Platobné podmienky
Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi;
Táto služba je spoplatnená sumou 0,60 EUR bez DPH (0,72 € s DPH).
PLATBA PRI OSOBNOM ODBERE TOVARU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri osobnom odbere tovaru buď v hotovosti alebo platobnou kartou;
PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet a.l.k. export-import trade spol. s r.o. vedenom v Slovenskej sporiteľni a.s. č.ú. 5077811963/0900 v tvare IBAN SK4909000000005077811963, BIC:GIBASKBX ako  variabilný symbol použite číslo Vašej elektronickej objednávky, resp. číslo zaslanej zálohovej faktúry. Bankové spojenie je taktiež riadne vyznačené na elektronickej objednávke, zálohovej faktúre a faktúre. Platby vopred formou zálohovej faktúry sú bonifikované zľavou vo výške 1%.
 
Článok VIII
Dodacie podmienky
Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle od 1 do 7 pracovných dní od dňa potvrdenia, prijatia elektronickej objednávky Kupujúceho Predávajúcim, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke.
Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých tovarov. Pre vybrané tovary, Predávajúci špecifikuje termín dodania priamo na stránke vybraného tovaru.
Pri jednotlivých položkách je vždy uvedené označenie ich dostupnosti.
 
Popis označení:
Na sklade            tovar je expedovaný v termíne 1-3 pracovné dni
Do 7 dní              tovar je expedovaný do 7 pracovných dní
Na objednávku    tovar je len na objednávku a termín dodávky bude potvrdený predávajúcim
Na vyžiadanie     ide o tovar podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho a termín dodávky bude potvrdený predávajúcim

Kupujúci je informovaný o zaslaní objednaného tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený e-mailom.
Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kupujúci je vopred informovaný o termíne dodania objednávky prostredníctvom elektronickej pošty. Ak je stanovený termín nevyhovujúci, môže sa s Predávajúcim, resp. kuriérskou službou dohodnúť na náhradnom termíne dodania objednávky. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou s logom Predávajúceho. Pokiaľ je zásielka poškodená, je Dopravca povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.
Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.
Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za dopravu a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
 
Článok IX
Reklamačné konanie
Reklamačné konanie upravuje Reklamačný poriadok, ktorý je prílohou č. 3 týchto VOP.
 
Článok X
Záručné podmienky a záručná doba
Na dodávaný tovar je Kupujúcemu, ktorý nemá postavenie spotrebiteľa  poskytnutá záručná doba v trvaní 12 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu, ktorý nemá postavenie spotrebiteľa poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.
Ustanovenie odseku 1 tohto článku VOP neplatí pre Kupujúceho v postavení spotrebiteľa, pre ktorého je poskytnutá záručná doba v trvaní 24 mesiacov.  Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu, ktorý má postavenie spotrebiteľa poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu
Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.
Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane Požadovaných dokladov.
Reklamácia, ktorá je vybavená inak ako zamietnutím, je bezplatná. Kupujúci má právo na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne.
Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok, ktorý tvorí prílohu č. 3 týchto VOP.
 
Článok XI
Ochrana a spracúvanie osobných údajov
Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.
Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu na alk.sk Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov Kupujúceho sa týka osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo adresa na ktorú sa dodáva objednaný tovar, telefónne číslo a e-mailová adresa. Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, pričom takúto žiadosť musí adresovať Predávajúcemu písomne. Predávajúci je povinný bezodkladne po obdržaní žiadosti od Kupujúceho prestať spracúvať jeho osobné údaje a tieto zlikvidovať.
Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.
Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.
Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.
 
Článok XII
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia
Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.
Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.
 
Článok XIII
Záverečné ustanovenia
Pri nákupe tovaru na alk.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na alk.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na alk.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z alk.sk
Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na alk.sk.
Kupujúci zakliknutím (označením) príslušného poľa v systéme Predávajúceho dáva vopred svoj výslovný súhlas, aby mu Predávajúci na mailovú adresu Kupujúceho posielal reklamné,  marketingové a informačné materiály a takto posielané materiály sa nebudú považovať za nevyžiadanú reklamu. 
Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na alk.sk
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Ak sa nepodarí spor urovnať zmierom a Kupujúci je spotrebiteľom, má možnosť vybrať si alternatívny spôsob riešenia sporov prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú oprávnené riešiť spory vzniknuté zo spotrebiteľskej zmluvy alebo v súvislosti s ňou.  Spotrebiteľ je oprávnený využiť takúto možnosť alternatívneho riešenia sporov a vybrať si príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, podľa svojej voľby. Podmienky alternatívneho riešenia sporov, práva a  povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho sú upravené v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov sprístupňuje na svojom webovom sídle Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky  (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1) sa nachádzajú aj bližšie informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov a o podmienkach, na základe ktorých sa na tento subjekt môže spotrebiteľ obrátiť. Ak si Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ nevyberie možnosť riešenia sporu prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov, alebo sa jedná o Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ a nedôjde k vyriešeniu sporu zmierom, môže sa ktorýkoľvek účastník sporu obrátiť s návrhom na rozhodnutie sporu na príslušný súd Slovenskej republiky, pričom rozhodným právom bude právny poriadok Slovenskej republiky.Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho.


Príloha č. 1 VOP: 
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


Právo na odstúpenie od zmluvy
Kupujúci v postavení spotrebiteľa má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:
keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, alebo
ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene: keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo
ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov: keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese a.l.k. export-import trade spol. s r.o., Slovenská Ľupča 1057, 976 13 Slovenská Ľupča,  Tel.: +421 48 4700 130 / (pondelok až piatok) medzi 08.00 - 15.00 hod.,  E-mail: shop@alk.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali spolu s potvrdením o uzatvorení zmluvy alebo ktorý nájdete na našej webovej stránke: www.alk.sk.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar označený v ponuke Predávajúceho ako tovar „na vyžiadanie“. V danom prípade sa jedná o tovar, ktorý nie je štandardne dodávaný všetkým Kupujúcim a ide o tovar podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho. Pri takomto tovare je vylúčená možnosť odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodov aj v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
Zašlite nám tovar späť poštou alebo kuriérom alebo ho prineste na našu adresu.
Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.
Vrátený tovar musí byť zabalený v originálnom balení a nesmie byť poškodený.
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 
 
Príloha č. 2 VOP:
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 
– Komu: a.l.k. export-import trade spol. s r.o., Slovenská Ľupča 1057, 976 13 Slovenská Ľupča, email: shop@alk.sk
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar: ..............
– Číslo objednávky:  ..............
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
– Dátum .............
 
 
 
* Nehodiace sa prečiarknite.

 • Telefonické objednávky
  +421 48 4700 130
 • Objednávky e-mailom
  objednavky@alk.sk

 • Tovar na sklade
  expedujeme do 24hod.

 • Zákaznícky servis
  a starostlivosť
 • Kamenná predajňa

  Slovenská Ľupča